Consultatie noteringen methodologie afgerond

Eind vorige maand heeft DCA-Markets een aantal aanpassingen in de methodiek van het opmaken van noteringen aangekondigd en ter consultatie aangeboden. Op deze verandering is uitsluitend positief gereageerd.

DCA-Markets heeft daarom per 1 juni 2020 de volgende aanpassingen (hieronder dik gedrukt) doorgevoerd in de DCA-Noteringen methodiek:

DCA-Markets behoudt zich het recht voor om een Referentieprijswaarde niet, voorlopig, geldend voor een andere periode en/of later bekend te maken in geval van calamiteiten. Hieronder wordt begrepen maar niet beperkt tot stroomuitval, netwerkproblemen, communicatieproblemen, terroristische aanslagen of andere gebeurtenissen die de processen van DCA-Markets verstoren maar ook verstoringen van de markt onderliggend aan de Referentieprijs. DCA-markets zal zon beslissing en de gevolgen daarvan in zon geval nader toelichten.

Verder is in de inleiding opgenomen dat de Nederlandse versie van de methodologie leidend is:

Als er een conflict of inconsistentie is tussen de Nederlandse versie en een vertaling, prevaleert de Nederlandse versie.

De meest recente versie van het document vind u hierwww.dca-markten.nl/methodiek.pdf.

De methode van DCA-Markets is opgesteld om voor iedereen duidelijk en transparant te maken hoe DCA-Markets de prijzen bepaalt en welke controlemechanismen zijn ingebouwd om een goede prijs vast te stellen die onder alle omstandigheden recht doet aan de markt. Zodat partijen deze prijs onder alle omstandigheden als benchmark kunnen hanteren.

Bent u nieuwsgierig hoe wij als DCA bovenstaande aanpakken en begeleiden? Wilt u benchmarks door ons laten ontwikkelen en onderhouden? Bel dan 06 46 26 58 74 of mail naar R.vantRiet@DCA.nl